?> سپاهان الکتریک : هنسل : گلند ضد آب و ضد انفجار، گرومت